Tháng 4 bao giờ cho vơi hết muộn phiền ! Hồ Duy Hạ

Khăn Voan Choàng Cờ VNCH
Khăn Voan Choàng Cờ VNCH

Bảy lăm mười tám tuổi trăng tròn
Vụng về thơ dại hãy còn son
Nước nhà loạn lạc người di tản
Dẫm nát quê hương dạ héo mòn.
Thương cảnh điêu tàn nước Việt ơi!!
Tuổi thơ chưa trọn tiếng nói cười
Bây giờ thương khóc người mất nước
Màn trời chiếu đất cảnh nổi trôi.
Ai tìm ra được cảnh bình yên
Quê tôi nghèo khổ hết ba miền
Suốt đời vất vã trong cuộc sống
Bao giờ cho vơi hết muộn phiền.
Tuổi thơ xin cất giữ từ đây
lam lũ nổi trôi bao tháng ngày
Khi nào tìm được niềm vui mới
Ai sẽ quên đi nổi khổ này…
Vậy mà 32 năm vẫn còn chất chồng nổi khổ,
chút dĩ vãng buồn, làm sao quên được,
khi tháng tư đen trở về trong tìm thức…

Hồ Duy Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: