Phụ-nữ Âu-Cơ

Phụ-nữ Âu-Cơ
Phụ-nữ Âu-Cơ

Hộingộ về đây khắp mọi miền

Phụ-Nữ Âu-Cơ, tiếng vang rền

Nữ-nhi ngại gì nơi chiến-trận

Âu là gái Việt sử ghi tên

trời vận nước chính là đây

Toàn-thể dân ta quyết một lòng

Thế-sự xoay vần, mau cứu nước

Giới điều ghi rõ:  chớ ỷ đông

Một tấm gương xưa rất hùng-hồn

Lòng bà Trưng-Trắc giữ trung-kiên

Tranh nhau tấc đất cùng phương Bắc

Đấu chốn ba-quân chống bạo-quyền

Cho dẫu sa cơ giữ một lòng

Tự trầm mình ngọc xuống dòng sông

Do câu yêu nước, dù phận gái

Dân cùng chung sức quyết lập công

Chủ chính ta đây, giống Lạc-Hồng

người dân Việt, cháu Rồng Tiên

Nhân-dân bốn ngàn năm văn-hiến

Quyền ngẩng cao đầu, cháu Âu-Cơ

khắp muôn phương hãy tụ về

Nước nhà chờ đón những anh-thư

Việt-Nam hào-hùng trang sử mới

Nam-Việt nơi mình sẽ định-cư

Âu-Cơ Kiều-Tiên

Houston, Texas, Hoa Kỳ

10/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: