Destiny Nguyễn, Người con gái Việt

Destiny Nguyễn, Người con gái Việt
Destiny Nguyễn, Người con gái Việt

Em mang dòng máu da vàng,
Như phù sa đắp Tiền Giang đôi bờ.
Sông dài uốn khúc nên thơ,
Nuôi em khôn lớn cha nhờ, mẹ thương.

Em mang dòng máu quê hương,
Bắc Nam nhịp nối dặm đường Cái Quan.
Trường Sơn vang điệu Hò Khoan,
Thu Bồn thơ mộng em ngoan đợi chờ.

Em mang dòng máu Âu Cơ,
Quyết là liệt nữ phất cờ Trưng Vương.
Đuổi quân nô Cộng hết đường,
Cho non nước Việt muôn phương thái hòa.

Huy Tịnh (mùa Xuân, 4/27/2013)

Chú thích:
1. ) Sông Tiền Giang ở miền Nam uốn khúc nên có nhiều phù sa.
2. ) Sông Thu Bồn ở miền Trung có điệu Hò Khoan nhẹ nhàng và đầy tình cảm mặn nồng của người dân xứ Quảng.
3. ) Âu Cơ và 50 người con xuống biển lập nên đời vua Hùng đầu tiên trên đất Bắc. Huyệt động của bọn Cộng nô nằm ở phương Bắc nơi khai quốc nên cần phải đuổi chúng ra khỏi chốn linh thiêng của dân tộc.

Young Huynh
770-885-0075

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: